Με σημαντικότερη αλλαγή στον κανονισμό που αναφέρεται στην περίπτωση που ομάδες δεν θα μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή στις διοργανώσεις που θα αγωνιστούν, πλέον θα αντικαθιστώνται από άλλες ομάδες.

Αναλυτικά:

Superleague

Το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής κατηγορίας αρχίζει πάντοτε με τον αριθμό των
ομάδων που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη. Ο αριθμός αυτός
συμπληρώνεται, μετά την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο τέλος των
πρωταθλημάτων, αφού υποβιβαστεί ο προβλεπόμενος από τις προκηρύξεις
αριθμός ομάδων από την Α΄ στην Β΄ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία και
προβιβαστεί αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός ομάδων από την Β΄ στην Α΄
Εθνική Επαγγελματική κατηγορία.
4. Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Α΄
κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο
πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την
απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες
από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Β΄ στην Α΄ Εθνική
κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο
πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την
απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για
προβιβασμό αποκτούν οι αμέσως επόμενες στην βαθμολογική κατάταξη
ομάδες της Β΄ κατηγορίας (με την σειρά κατάταξης) και μέχρι την 6η στην σειρά
του πίνακα, εφόσον έχουν αδειοδοτηθεί κατάλληλα για το πρωτάθλημα αυτό.
Αν και μετά την εξάντληση της 6ης στην σειρά του πίνακα βαθμολογίας της Β΄
Εθνικής κατηγορίας, ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει
καλυφθεί, τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες από την Α΄ κατηγορία
ομάδες, να παραμείνουν σε αυτήν (με την σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό
πίνακα) ώσπου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από την προκήρυξη
αριθμός ομάδων.

Football League
. Το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας αρχίζει πάντοτε με τον αριθμό των
ομάδων που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη. Ο αριθμός αυτός
συμπληρώνεται, μετά την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο τέλος των
πρωταθλημάτων, αφού υποβιβαστεί ο προβλεπόμενος από τις προκηρύξεις
αριθμός ομάδων από την Β΄ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία στην Γ’ Εθνική
[12]
Ερασιτεχνική κατηγορία και προβιβαστεί αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός
ομάδων από την Γ’ Ερασιτεχνική στην Β’ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία.
Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Β΄
κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο
πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την
απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες
από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Γ’ Ερασιτεχνική στην
Β΄ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία δεν καταφέρουν να συστήσουν ΠΑΕ ή δεν
λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό
αποκτούν οι τέσσερεις (4) αμέσως επόμενες στην σειρά κατάταξης – μετά τον
προβιβασμό των προβλεπόμενων – του μίνι πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους και με
τους ίδιους κανόνες .
Αν και μετά την εξάντληση των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο αριθμός των
προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε αποκτούν το δικαίωμα οι
υποβιβασθείσες από την Β΄ κατηγορία ομάδες, να παραμείνουν σε αυτήν (με
την σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα) ώσπου να συμπληρωθεί ο
προβλεπόμενος από την προκήρυξη αριθμός ομάδων.

Γ! Εθνική

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας γίνεται
πάντοτε με τον προκαθοριζόμενο εκάστοτε στην προκήρυξή του αριθμό ομίλων
και ομάδων. Οι προβιβαζόμενες ετησίως ομάδες προέρχονται από την Α΄
κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων των ΕΠΣ. Σε περίπτωση που μία
πρωταθλήτρια Α΄ κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. δικαιούμενη να
προβιβαστεί δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω
πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης
δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή, από την τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν
δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η
δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν
συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες
ομάδες.
Για τα λοιπά πανελλήνια πρωταθλήματα (γυναικών και ποδοσφαίρου άμμου),
ευθύνης της Ε.Π.Ο., όπως και τα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. αποφασίζει η
κάθε διοργανώτρια με την αντίστοιχη προκήρυξή τους.

Ο νέος Κ.Α.Π. 2017-2018

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ