Έκτακτη Γ.Σ. όρισε για τις 5 Ιουλίου η ΠΑΕ ΟΦΗ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η ενημέρωση των μετόχων για τη λειτουργία της ΠΑΕ ΟΦΗ θα είναι μεταξύ άλλων τα θέματα. Αναλυτικά: «Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείοy Galaxy , που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης , επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αρ. 75, για την λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων:

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

• Ενημέρωση των Μετόχων για τη λειτουργία της εταιρείας και τα μέχρι τούδε πεπραγμένα. Οργανωτικά θέματα, προτάσεις και λήψη αποφάσεων.

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

Την 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο, 13 Ιουνίου 2017

Εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Πολεμαρχάκης».

Γιώργος Κρανιώτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ